మనసును పట్టుదు నని తలంచు మనసు

అన్ని రకాల చందోబద్దమయిన పద్యాలు, పద్య కావ్యాల - పద్య సాహిత్యం, పద్య రచనల వ్యాఖ్యానాలు, చర్చలు.

మనసును పట్టుదు నని తలంచు మనసు

Postby Dr.Rapelli_Sridhar » Thu Dec 05, 2013 6:11 pmసీ. మనసును పట్టుదు నని తలంచు మనసు
మనసును పట్టుట మనసు తరమె?
మనసు కోరి తలంచు మహిలోని వింతలన్
మనసునాప తరమె మానవులకు?
మనసు కదలుచున్న మహితాత్మ తెలివిరా
మనసు కదలకున్న మమత విడునె?
మనసు బంధమునకు మనసు మోక్షమునకు
మూలమనిరె వేదమూర్తులెల్ల?

తే.గీ. మనసు యెచటికేగిన నట మహిని నాత్మ
తత్త్వమెల్లను దలచియు తత్త్వయోగి
తాను అయ్యి మూలమరసి తనను కలగ
తలచి బయలున లేనని తెలిసి కొనడొ?

Meaning: None can catch and take hold of a mind with a mind. Mind always proposes and disposes so many things in the world. One can’t control one’s mind. It is true. What is mind actually? The mind is a consciousness which is in motion always. If a mind is not moving away from the attachments, how can one detach from the attachments? It’s life. The mind is the origin for the bondage and the mind is the way for the freedom as well.

Wherever the mind goes, there you have to find the consciousness in everything. That is the tatvam, the unified state. One who knows the oneness in all is a Tatva (unified) Yogi. One who knows the secret of the universe and who knows oneself as a part and whole of divine dream and who knows there is no existence for him in Battabayalu (absolute reality) has no illusions at all. Does that free spark exist in illusions? No.

Dr.Rapelli_Sridhar
 
Posts: 129
Joined: Thu May 10, 2012 1:38 pm

Return to పద్య సాహిత్యం

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron