జగము మాయైనచో సత్యమా నీవింక?

అన్ని రకాల చందోబద్దమయిన పద్యాలు, పద్య కావ్యాల - పద్య సాహిత్యం, పద్య రచనల వ్యాఖ్యానాలు, చర్చలు.

జగము మాయైనచో సత్యమా నీవింక?

Postby Dr.Rapelli_Sridhar » Sun Jun 28, 2015 10:14 pm

జగము మాయైనచో సత్యమా నీవింక
జాణవైన మదిని సరిగ జూడు!
జగమునిడచి నీవు చరియించ లేవింక
చదువరైన విడక సత్యమాడు!
లేనిది జగమని లీలగా నీవింక
ఐక్యమెట్లౌదువు అలక వీడు!
జగము నీవొకటైన జగడమే లేదింక
యెరుక మర్మమెరిగి యెరుక వీడు!
లేని జగమున నీవింక లేక పోక
బ్రహ్మమందునైక్యమనెంచి భ్రాంతినొంది
పండితాద్వైతులను నమ్మి పలుకుటేల?
పామరంబగు మాటలు పాటిగావు!!
Dr.Rapelli_Sridhar
 
Posts: 129
Joined: Thu May 10, 2012 1:38 pm

Return to పద్య సాహిత్యం

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron