గణములకధిపతి ఘనమైన ఆత్మయే

అన్ని రకాల చందోబద్దమయిన పద్యాలు, పద్య కావ్యాల - పద్య సాహిత్యం, పద్య రచనల వ్యాఖ్యానాలు, చర్చలు.

గణములకధిపతి ఘనమైన ఆత్మయే

Postby Dr.Rapelli_Sridhar » Sun Jun 28, 2015 10:15 pm

గణములకధిపతి ఘనమైన ఆత్మయే
గురుమూర్తి యనిదెల్సి దరిని జేరి
తొమ్మిది ద్రవ్యాలతోనైన మేన్మర్రి
మూలమేమియులేని కీలునెరిగి
షోడశవిధముల శోధించి మదినెంచి
విశ్వరూపంబుతో వెలుగుచున్న
యెరుకయే లేకనే ఇంపుగా శూన్యాన
కనిపించుచున్నట్టి కలని తలచి
సర్వవిఘ్నంబులను గూల్చు సద్గురున్ని
ప్రేమతోడుత పూజించ కామితములు
సత్వరంబుగ దీరియు శాంతమొంద
త్రివిధలోకములందున తిరుగులేదు!!
Dr.Rapelli_Sridhar
 
Posts: 129
Joined: Thu May 10, 2012 1:38 pm

Return to పద్య సాహిత్యం

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron