తనువుతా వేరని తగువాడుచుందురు

అన్ని రకాల చందోబద్దమయిన పద్యాలు, పద్య కావ్యాల - పద్య సాహిత్యం, పద్య రచనల వ్యాఖ్యానాలు, చర్చలు.

తనువుతా వేరని తగువాడుచుందురు

Postby Dr.Rapelli_Sridhar » Sun Jun 28, 2015 10:16 pm

తనువుతా వేరని తగువాడుచుందురు
తత్త్వవాదులు భువిన్ తరచుగాను!
తనువుతామిడచియు తామెప్పుడైనను
విహరించి వినబోరు వేదవిధిని!
తనువునిడచి తాము ధరణిపై మనలేరు
తనువుతామొక్కటే తత్త్వమరయ!
తనువెప్పుడైనను తనను విడచి లేదు
తథ్యమిది కనుమీ తరుణులార!
పురుషప్రకృతులు రెండును పొందుగాను
ఈశ్వరుడుమాయయై సృష్టి యేర్పడినిట
తెలివిదేహముగ కలసి వెలసెనిట్టి
ఏకమైన విశ్వపు కీలునెరుగవలయు!

Dr.Rapelli_Sridhar
 
Posts: 129
Joined: Thu May 10, 2012 1:38 pm

Return to పద్య సాహిత్యం

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron