ఎన్ని గ్రంథములను ఎన్నేళ్ళు చదివిన

అన్ని రకాల చందోబద్దమయిన పద్యాలు, పద్య కావ్యాల - పద్య సాహిత్యం, పద్య రచనల వ్యాఖ్యానాలు, చర్చలు.

ఎన్ని గ్రంథములను ఎన్నేళ్ళు చదివిన

Postby Dr.Rapelli_Sridhar » Sun Jun 28, 2015 10:17 pm

ఎన్ని గ్రంథములను ఎన్నేళ్ళు చదివిన
వున్న నిజముగనడుర్వి జనుడు!
ఎన్ని గుడుల దిర్గి ఎంత పూజించిన
రాతిబొమ్మలు వ్రాత వ్రాయలేవు!
ఎన్ని కీర్తనలను ఇంపుగా పాడిన
దైవదర్శనమేమి తనకు కాదు!
ఎన్ని దక్షిణలిచ్చి ఎంతగా మ్రొక్కిన
కదలనట్టి ప్రతిమ కనుల కనదు!
మనుజులందున వెదకియు మంచి గురుని
పూజ గావించి సేవించి తేజమలర
పూర్ణబోధను గాంచియు పొందుగాను
ముక్తినొందుటే జనులకు ముఖ్యమిలను.
Dr.Rapelli_Sridhar
 
Posts: 129
Joined: Thu May 10, 2012 1:38 pm

Return to పద్య సాహిత్యం

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron